Term of Use

Term of Use

Term of Use

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาคม 2558

เว็บไซต์ mhthailand.com  ขอขอบพระคุณท่านผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม และใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของเรา เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน กรุณาศึกษาเงื่อนไขดังต่อไปนี้โดยละเอียด การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ให้ถือว่าคุณได้ยอมรับและตกลง ยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานนี้ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตนเองตามเงื่อนไขนี้ กรุณายุติการเข้าชมและการใช้เว็บไซต์นี้ mhthailand.com มีสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขต่างๆในฉบับนี้ และ/หรือข้อตกลงอื่นใดบนเว็บไซต์นี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

เว็บไซต์ mhthailand.com (“เว็บไซต์”) ให้บริการคุณภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ ก่อนที่คุณจะสามารถใช้งาน mhthailand.comได้นั้น คุณต้องอ่านและยอมรับทั้งหมดของข้อกำหนด เงื่อนไข การเชื่อมโยง ข้อตกลงการใช้บริการนี้ และนโยบาย และเมื่อคุณอ่านข้อตกลงฉบับนี้แล้วคุณยังสามารถเข้าและอ่านข้อมูลลิ้งค์ (link) ที่เกี่ยวข้องและเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการใช้บริการนี้ ข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้มีผลในเรื่องการตกลงยอมรับ หากคุณมีคำถามหรือความเห็น หรือหากมีข้อความใดที่ไม่เข้าใจ คุณสามารถส่งอีเมล์ถึงเราได้ที่ admin@mhthailand.com

นอกจากนี้เว็บไซต์ mhthailand.com ขอเรียนว่าเว็บไซต์มีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านโดยสังเขปดังนี้

การใช้ส่วนตัว

การใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้เป็นการใช้เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น คุณตกลงว่าจะไม่แจกจ่าย ตีพิมพ์ ส่ง เปลี่ยนแปลง แสดง หรือสร้างงานเพิ่มเติมหรือใช้เนื้อหาที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม คุณจะต้องไม่ทำสำเนา แจกจ่าย หรือจัดแสดงข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในไซต์นี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลภายนอก คุณจะต้องไม่เชื่อมต่อหรือลิงค์ (link) หรือทำซ้ำ/เลียน (mirror) ส่วนใดของเว็บไซต์ โปรดทราบว่าเราไม่อนุญาตให้คุณใช้ ทำซ้ำ หรือแจกข้อมูลใดก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท มีเดีย ทรานส์เอเชีย ไทยแลนด์ จำกัด การละเมิดสิทธิเหล่านี้จะทำให้เกิดการดำเนินคดีตามความเหมาะสม คุณตกลงจะชดใช้ ต่อสู้คดี และไม่ทำให้ บริษัท มีเดีย ทรานส์เอเชีย ไทยแลนด์ จำกัด ต้องได้รับความเสียหายจากการใช้ข้อมูลใดๆ จากเว็บไซต์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต คุณยอมรับว่าการใช้เนื้อหาสาระและข้อความต่างๆ ที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจทำให้เกิดความเสียหายที่ถึงขั้นแก้ไขไม่ได้ต่อบริษัท มีเดีย ทรานส์เอเชีย ไทยแลนด์ จำกัด และในกรณีที่เป็นการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต บริษัท มีเดีย ทรานส์เอเชีย ไทยแลนด์ จำกัดมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาชดใช้ตามกฎหมายหรือโดยธรรมในฐานะที่เป็นเจ้าของ ซึ่งรวมถึงการห้ามไม่ให้กระทำการละเมิดดังกล่าว

ความคิดเห็นและการส่งความคิดเห็น

คุณตกลงว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบและจะยังเป็นผู้รับผิดชอบเนื้อหาข้อมูลใดก็ตามที่คุณเป็นผู้ส่งไปที่เว็บไซต์แต่เพียงผู้เดียว คุณจะต้องไม่ส่งข้อมูลที่ผิดกฎหมาย ที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง หยาบคายหรือลามกอนาจาร คุณตกลงด้วยว่าคุณจะไม่ส่งอะไรก็ตามเข้าไปในเว็บไซต์ที่จะเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก รวมถึงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ข้อมูลส่วนบุคคลหรือความลับ หรือสิทธิส่วนตัวหรือกรรมสิทธิ์ใดๆ

ลิงค์

เว็บไซต์นี้หรือบุคคลที่สามอาจจัดให้มีลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์อื่นหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ เนื่องจาก mhthailand.com ไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลดังกล่าว คุณยอมรับและตกลงว่า mhthailand.com จะไม่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์ภายนอกหรือแหล่งข้อมูลดังกล่าวและจะไม่รับรองและจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อเนื้อหา การโฆษณา สินค้าหรือข้อความอื่น ๆ ที่ได้จากเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลดังกล่าว ยิ่งกว่านั้นคุณยังยินยอมและตกลงว่า mhthailand.com จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดหรือถูกกล่าวหาที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือความเชื่อถือในเนื้อหาสินค้าหรือบริการที่มีอยู่หรือผ่านทางเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลดังกล่าว

ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

การที่คุณเข้ามาใช้เว็บไซต์นี้ และส่งข้อมูลหรือข้อความใดๆ มายังเว็บไซต์นี้ แสดงว่าคุณยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของ mhthailand.com  รวมทั้งคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูล โปรดอ่านนโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดนโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูล แนวปฏิบัติและนโยบายที่เกี่ยวกับการเก็บ การใช้ และรักษาข้อมูลของแขกออนไลน์ผู้มาเยือนเว็บไซต์ของเรา

การสละสิทธิและการยกเว้นความเสียหาย

mhthailand.com ไม่มีความรับผิดต่อคุณและบุคคลภายนอกหากเกิดความผิดพลาดหรือความล่าช้าในเนื้อหาของเว็บไซต์หรือการกระทำใดก็ตามที่เกิดจากการใช้เนื้อหาดังกล่าว และเพียงเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะให้อนุญาต mhthailand.com จะไม่รับผิดต่อความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องใดๆ ความเสียหายพิเศษหรือความเสียหายที่เป็นการลงโทษที่เป็นผลซึ่งเกิดจากการใช้เนื้อหาในเว็บไซต์หรือที่ได้จากการที่คุณเข้าถึงข้อมูลอื่นทางอินเตอร์เน็ตผ่านการใช้ลิงค์จากเว็บไซต์เหล่านี้ ถึงแม้ว่า Okmagazine-thai.com จะได้รับแจ้งถึงรับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายนั้นแล้วก็ตาม อย่างไรก็ดี mhthailand.com จะไม่จำกัดความรับผิดอันเนื่องมาจากการแสดงหรือนำเสนอข้อมูลในทางที่ไม่สุจริตโดยสตาร์บัคส์เองหรือในกรณีที่เกิดการเสียชีวิต หรือความเสียหายส่วนตัวอันเนื่องมาจากความประมาทเลินเล่อโดยตรงของ mhthailand.com เท่านั้น mhthailand.com จะใช้ทักษะและความเอาใจใส่ตามสมควรในการจัดทำเว็บไซต์นี้แต่จะไม่รับรองความถูกต้องของเว็บไซต์ การเข้าถึงเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา หรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์แต่ประการใด mhthailand.com ไม่รับประกันว่าการทำงานต่างๆ ของเว็บไซต์จะไม่หยุดชะงักหรือไร้ความผิดพลาด หรือเว็บไซต์จะปราศจากไวรัสหรือองค์ประกอบที่อันตรายอื่น ๆ และ mhthailand.com ไม่รับรองว่าจะแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว แม้ว่าจะทราบถึงข้อบกพร่องนั้นก็ตาม

การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 

เมื่อคุณเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือส่งอีเมล์ไปยัง mhthailand.com หมายความว่าคุณกำลังสื่อสารกับ mhthailand.com ทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณตกลงและยินยอมที่จะได้รับการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์จาก mhthailand.com โดย mhthailand.com จะสื่อสารกับคุณผ่านทางอีเมล์หรือโดยการโพสต์ประกาศในเว็บไซต์นี้ คุณยอมรับข้อตกลง เงื่อนไข คำชี้แจง การเปิดเผยข้อมูล และการสื่อสารวิธีอื่น ๆ ที่มีให้ไว้กับคุณทางระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยจะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

อีเมล์เว็บไซต์ที่ให้บริการและการประกาศ 
เว็บไซต์นี้อาจให้คุณสามารถส่งข้อความอีเมล์ไปยังผู้ใช้อื่น ๆ เพื่อโพสต์ข้อความบนเว็บไซต์ mhthailand.com สามารถตรวจสอบข้อความ ข้อมูล หรือเนื้อหาต่างๆ (“การประกาศ”) ที่ โพสต์บนเว็บไซต์โดยคุณหรือผู้ใช้อื่นๆและ mhthailand.com จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ เกี่ยวกับการประกาศ mhthailand.com สามารถตรวจสอบข้อความบนเว็บไซต์และอาจปฏิเสธที่จะยอมรับและ(หรือ)ลบอีเมล์ หรือข้อความต่างๆ คุณเข้าใจและยอมรับที่จะไม่ใช้ฟังก์ชั่นของเว็บไซต์เพื่อประกาศข้อความหรือเริ่มต้นการสื่อสารที่มี :1) สิ่งที่ผิดกฎหมาย เป็นอันตราย คุกคาม ที่ไม่เหมาะสม การหมิ่นประมาท หยาบโลน หยาบคาย น่ารังเกียจ การเหยียดสีผิว ผิดจริยธรรม รวมทั้งข้อความต่างๆที่สนับสนุนการดำเนินการที่จะเป็นความผิดทางอาญา ความรับผิดทางแพ่ง หรือละเมิดกฎหมาย 2) การโฆษณาหรือการชักชวนใดๆ 3) การแอบอ้างผู้อื่นหรือให้ข้อมูลที่ผิด 4) ข้อมูลส่วนตัว เช่น ข้อความที่ระบุหมายเลขโทรศัพท์ เลขบัตรประชาชน หมายเลขบัญชี ที่อยู่หรือนายจ้าง 5) ข้อความที่ไม่ได้มาจาก mhthailand.com แล้วพูดในนามของ mhthailand.com หรือประกอบด้วยข้อมูล หรือการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ mhthailand.com 6) ข้อความที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ดาวน์โหลดของลิขสิทธิ์ต่างๆหรือข้อมูลส่วนตัว 7) ข้อความต่างๆที่ถูกจัดไว้อยู่ภายในโฟลเดอร์ส่วนบุคคลโดยผู้ใช้เดียวกัน 8) จดหมายลูกโซ่ใดๆ 9) ข้อความที่เหมือนกัน(หรือคล้ายกันมาก) ถึงผู้รับหลายราย การโฆษณาสินค้าหรือบริการต่างๆ , การแสดงข้อความทางการเมืองหรือข้อความที่คล้ายคลึงกันหรือข้อความที่ไม่พึงประสงค์ในเชิงพาณิชย์ รวมทั้ง a) การใช้คำเชิญ mhthailand.com ส่งข้อความไปยังผู้ที่ไม่รู้จักคุณ b) การใช้ mhthailand.com เพื่อติดต่อกับผู้ที่ไม่รู้จักคุณและการส่งข้อความอันไม่พึงประสงค์โดยไม่ได้รับอนุญาตและ ค) การส่งข้อความไปยังรายชื่อต่างๆ , หรือชื่อปลอม

การเข้าถึงการป้องกันรหัสผ่าน/พื้นที่รักษาความปลอดภัย 
การเข้าถึงและการป้องกันรหัสผ่าน และ/หรือ พื้นที่เพื่อความปลอดภัยของเว็บไซต์จะถูกจำกัดให้กับผู้มีอำนาจเท่านั้น บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตพยายามที่จะเข้าไปเจาะเว็บไซต์ จะมีการฟ้องคดี

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขและการแจ้งการเปลี่ยนแปลง

mhthailand.com ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อตกลงได้ทุกเวลาโดยมิต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

เครื่องหมายการค้า โลโก้และเครื่องหมายบริการ (เครื่องหมาย) ที่แสดงบนเว็บไซต์เป็นทรัพย์สินของ mhthailand.com และบุคคลอื่นๆ ผู้ใช้บริการจะถูกห้ามมิให้ใช้เครื่องหมายใดๆ รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ หรือเว็บไซต์ที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก mhthailand.com หรือ บุคคลที่สาม ข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมด รวมทั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ หรือ เนื้อหา ได้รับการคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ ผู้ใช้บริการห้ามมิให้มีการปรับเปลี่ยน, คัดลอก, กระจาย, การส่ง, การแสดง, ประกาศ, ขาย, ใบอนุญาต, การสร้างผลงานต่อเนื่องหรือใช้เนื้อหาใดๆ ที่มีอยู่ หรือ ผ่านทางเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือสาธารณะ