คุณสมบัติผู้สมัคร


1. เพศชาย
2. สัญชาติไทย
3. อายุ 20-35 ปี
4. สถานภาพโสดหรือสมรสก็ได้
5. ไม่มีสัญญาผูกมัดกับโมเดลลิ่ง หรือค่ายเพลงและค่ายละครใดๆ
6. สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งทางด้านการศึกษาและการทำงานสู่สาธารณะได้
7. ต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทุกกิจกรรมที่ทางคณะกรรมการและ Men’s Health จัดขึ้น
หรือต้องการให้เข้าร่วม อาทิ งานแถลงข่าว โปรแกรมการออกกำลังกาย เวิร์กช็อปต่างๆ
และการสร้างสาธารณประโยชน์คืนแก่สังคม เป็นต้น เป็นเวลา 6 เดือน (ในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์)

หลักฐานการสมัคร


1. รูปถ่ายหน้าตรง และเต็มตัว ขนาด 4 x 6 นิ้ว อย่างละ 1 ภาพ
(กรณีสมัครผ่านเว็บไซต์ให้อัพโหลดไฟล์ไม่เกิน 1.5 MB)
2. สำเนาบัตรประชาชน (กรณีสมัครผ่านเว็บไซต์ให้อัพโหลดไฟล์ไม่เกิน 1.5 MB)
3. กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์ หากหลักฐานการสมัครข้อหนึ่งข้อใดไม่ครบถ้วน
ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการ พิจารณารับสมัคร (ห้ามทำการสมัครซ้ำ)

ช่องทางการสมัคร


1. รับสมัครทางออนไลน์เพียงช่องทางเดียวได้ที่ http://www.mhthailand.com/MHGC2016
โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
2. ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน 2559

การคัดเลือกผู้เข้ารอบ


รอบคัดเลือกที่ 1
คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกจากหลักฐานการสมัครให้เหลือ 80 คนจากผู้สมัครทั้งหมด

รอบคัดเลือกที่ 2 (รอบสัมภาษณ์ 80 คน)
- ผู้ผ่านเข้ารอบ 80 คนจะต้องมารายงานตัวในวันและเวลาที่ทีมงานนัดหมาย พร้อมแสดงใบรับรองการตรวจสุขภาพจากคลินิกหรือโรงพยาบาล
- คณะกรรมการชุดที่ 1 จะคัดเลือกจาก 80 คน ด้วยการสัมภาษณ์รอบที่ 1 เพื่อให้เหลือ 40 คน
- คณะกรรมการชุดที่ 2 จะคัดเลือกจาก 40 คน ด้วยการสัมภาษณ์รอบที่ 2 เพื่อให้เหลือ 20 คน
- ผู้เข้ารอบ 20 คน จะได้เข้าร่วม Boot Camp เพื่อการคัดเลือกผู้เข้ารอบสุดท้ายจำนวน 10 คน
สำหรับเข้าร่วมโครงการและทำกิจกรรมตลอดระยะเวลา 4 เดือน (มิถุนายน-กันยายน 2559) - คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

"Limbic Clinic" เบื้องหลังเตรียมความพร้อมสุขภาพ 10 หนุ่ม MHGC2016

  “ชีวิตดี สุขภาพต้องดีกว่า” คือคำจำกัดความของ Limbic Clinic ที่ต้องการให้

Read more ›

OFFICIAL SPONSORS

  • wefitnesssociety
  • gianferrente
  • narlabs
  • ripcurl
  • tigerbalm

CO-SPONSOR

  • timex
  • Dutchie Greek Style Yoghurt

PARTNERS

  • healthavenueclinic
  • makeupstore
  • chalachol